Algemene voorwaarden

Algemeen
Met CollaCoaching wordt bedoeld: M.C.M. Colla als persoon, HypnoYoga Amstelveen,  CollaCoaching en docenten en vervangende docenten bij Yoga Bovenkerk.

Betalingsvoorwaarden:

Kwartaal abonnement:
Het kwartaalbedrag dient in de eerste week van het nieuwe kwartaal op de rekening te staan van CollaCoaching.
Gemiste lessen kunnen binnen 3 maanden ingehaald worden, restitutie is niet mogelijk.
In geval van langdurige ziekte (3 aaneengesloten weken of langer) is het mogelijk om het abonnement tijdelijk stop te zetten.

10 rittenkaart:

De 10 rittenkaart is 4 maanden geldig (komt gemiddeld neer op 16 weken) Mocht de kerstvakantie of de zomervakantie in deze periode vallen wordt de geldigheid van de kaart met resp. 2 en 6 weken verlengd. De kaart kan niet gepauzeerd worden met uitzondering van langdurige ziekte (4 aangesloten weken of langer). De kaart is persoonsgebonden maar kan eventueel (in overleg) overgedragen worden.

Na betaling ontvangt u de kaart.

Losse lessen:

per les contant te betalen

Online lessen:

Het is niet toegestaan om de link voor de online les te delen met derden. Online lessen zijn alleen toegankelijk voor leden of mensen die eerder een les bij HypnoYoga Amstelveen hebben gevolgd.

Aansprakelijkheid
De door de student geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is  CollaCoaching uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van CollaCoaching
Indien er sprake is van aansprakelijkheid en vergoeding van schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
CollaCoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van student.
CollaCoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
De door CollaCoaching verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.
De Student vrijwaart CollaCoaching van aanspraken door derden. Student zal personeelsleden van CollaCoaching en Yoga Bovenkerk en door hen ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Algemene veiligheidsinstructies:
Bij fysieke of psychische problemen dient altijd eerst de behandelaar geconsulteerd te worden of (Hypno)Yoga geschikt voor u is.
Luister tijdens de lessen altijd goed naar uw lichaam. In geval van pijn direct stoppen met de desbetreffende oefening.
Forceer niets!
Bij zwangerschap pas starten na de 14e week van de zwangerschap en na overleg met uw verloskundige of arts of yoga geschikt voor u is.  Doe in  ieder geval geen twists, geen bekkenbodem en buikspieroefeningen, geen pranayama (ademhaling) oefeningen (m.u.v 4 tellen in 4 tellen uit). Geen oefeningen waarbij de buik “klem” komt te zitten of overrekt wordt. En in het derde trimester van de zwangerschap geen houdingen liggend op de rug. De docent zal aanpassingen aangeven maar mocht dit niet gebeuren vraag dan om een aangepaste houding of neem een rusthouding aan.
Met het invullen van het inschrijfformulier verklaart u navraag te hebben gedaan en dat de behandelaar, verloskundige of arts geen bezwaar heeft tegen het deelnemen aan de lessen/workshops.