Inschrijfformulier

Download hier het inschrijfformulier.

Algemene voorwaarden

Algemeen
Met CollaCoaching wordt bedoeld: M.C.M. Colla als persoon, HypnoYoga Amstelveen,  CollaCoaching en docenten en vervangende docenten bij Yoga Bovenkerk.

Betalingsvoorwaarden
Het kwartaalbedrag dient in de eerste week van het nieuwe kwartaal op de rekening te staan van CollaCoaching.
Gemiste lessen kunnen binnen hetzelfde kwartaal ingehaald worden, restitutie is niet mogelijk.
In geval van langdurige ziekte is het mogelijk om het abonnement tijdelijk stop te zetten.
Aansprakelijkheid
De door de student geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is  CollaCoaching uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van CollaCoaching
Indien er sprake is van aansprakelijkheid en vergoeding van schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
CollaCoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van student.
CollaCoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
De door CollaCoaching verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.
De Student vrijwaart CollaCoaching van aanspraken door derden. Student zal personeelsleden van CollaCoaching en Yoga Bovenkerk en door hen ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Algemene veiligheidsinstructies:
Bij fysieke of psychische problemen dient altijd eerst de behandelaar geconsulteerd te worden of (Hypno)Yoga geschikt voor u is.
Luister tijdens de lessen altijd goed naar uw lichaam. In geval van pijn direct stoppen met de desbetreffende oefening.
Forceer niets!
Bij zwangerschap pas starten na de 14e week van de zwangerschap en na overleg met uw verloskundige of arts of yoga geschikt voor u is.  Doe in  ieder geval geen twists, geen bekkenbodem en buikspieroefeningen, geen pranayama (ademhaling) oefeningen (m.u.v 4 tellen in 4 tellen uit). Geen oefeningen waarbij de buik “klem” komt te zitten of overrekt wordt. De docent zal aanpassingen aangeven maar mocht dit niet gebeuren vraag dan om een aangepaste houding of neem een rusthouding aan.
Met het invullen van het inschrijfformulier verklaart u de voorwaarden te hebben gelezen en navraag te hebben gedaan en dat de behandelaar, verloskundige of arts geen bezwaar heeft tegen het deelnemen aan de lessen/workshops.